Adatkezelési Tájékoztató

1. Bevezetés

A VITEXIM Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság alkoholos és nem alkoholos italok kis-és nagykereskedelmi értékesítésével foglalkozó vállalkozás (a továbbiakban „VITEXIM Kft.”, vagy „adatkezelő”). A VITEXIM Kft. online rendszert nyújt vásárlóinak az alábbi weboldalon: www.vitexim.hu (a továbbiakban: „vitexim.hu”), amelyen keresztül a vásárlói rendelhetnek a VITEXIM Kft. árukészletéből.

A VITEXIM Kft. a vitexim.hu weboldalon kívül üzlethelyiséget is üzemeltet, ahol vásárlói számára helyben értékesít alkoholos és nem alkoholos italokat. A VITEXIM Kft. alábbi üzlethelyiségében vásárolhat Ön:

 • 1097 Budapest, Táblás köz 6-8.
 • 1135 Budapest, Petneházy u. 78.
 • 8600 Siófok, Fő utca 212.
 • 5000 Szolnok, Baross Gábor u. 36.

A VITEXIM Kft. mint adatkezelő jelen adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: „tájékoztató” vagy „szabályzat”) szerint kezeli az Ön mint az adatkezelés érintettjének személyes adatait (a továbbiakban mint „érintett”). A VITEXIM Kft. adatkezelései megfelelnek a hatályos jogszabályokban és jelen szabályzatban foglalt előírásoknak.

Amennyiben jelen szabályzat bizonyos részei nem érthetőek, vagy kérdései merülnek fel, kérem, forduljon hozzánk bizalommal a jelen szabályzat Kapcsolat fejezetében rögzített elérhetőségeinken, hogy megválaszolhassuk kérdéseit.

A VITEXIM Kft. kizárólag jelen szabályzatban rögzített adatkezelésekhez és az ott meghatározott adatkezelési célokra kezeli személyes adatait. Adatait csak a szükséges mértékben, ideig és módon kezeljük, mivel kiemelten fontosnak tartjuk az Ön magánszféráját és információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Adatainak biztonságban tartása érdekében a VITEXIM Kft. megtesz minden szükséges és elérhető biztonsági intézkedést mind technikai értelemben, mind az adatkezelésben közreműködő személyek eljárása, ill. tevékenysége szerint.

Jelen tájékoztató ismerteti a VITEXIM Kft. adatkezeléseinek részleteit és szabályait, amelyek mind az adatkezelőkre, mind az adatkezelésekben közreműködő partnereire irányadóak.

A VITEXIM Kft. a fenti személyes adatokat elsősorban azért kezeli, hogy vásárlói részére magas színvonalú szolgáltatást nyújthasson. Az Ön személyes adatai kapcsán megvalósuló adatkezelés során az adatkezelő a VITEXIM Kft.

Az „Adatkezelő” az a természetes vagy jogi személy, aki a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza.

A VITEXIM Kft. által megvalósuló adatkezelésben több személy, ill. szereplő vesz részt.

Az adatkezelés kapcsán a VITEXIM Kft. igénybe veheti további vállalkozások segítségét az adatkezelési célok végrehajtásában (pl.: házhozszállítás, könyvelés, szerverszolgáltatás, stb.). Ilyen esetben közreműködő partner vállalkozás az Ön személyes adatainak kezelésében adatfeldolgozóként vesz részt.

Az „Adatfeldolgozó” az a természetes vagy jogi személy, aki az adatkezelő megbízásából személyes adatokat kezel, és többnyire csak utasításokat hajt végre, ill. az adatkezelés szempontjából nem hoz döntéseket, ill. nem az adatfeldolgozó határozza meg az adatkezelés eszközeit.

Az adatkezelésért a vásárlók felé elsősorban az adatkezelő VITEXIM Kft. tartozik felelősséggel. Az adatfeldolgozó csak akkor tartozik kártérítési felelősséggel, amennyiben az adatfeldolgozóra vonatkozó szabályokat szegte meg, vagy nem követte az adatkezelő jogszerű utasításait. Az adatkezelő által elkövetett hibákért kizárólag maga az adatkezelő felel. A VITEXIM Kft. tehát közvetlenül Öntől kapja meg az Ön személyes adatait.

Ön az adatkezeléssel szemben tiltakozhat
Ön mint az adatkezelés érintettje jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen. Ebben az esetben az adatkezelő, vagyis a VITEXIM Kft. a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

2. Az egyes adatkezelések

2.1. Az VITEXIM Kft. tevékenységével összefüggő adatkezelés

Az adatkezelés célja
A VITEXIM Kft. alkoholos és nem alkoholos italok kis-és nagykereskedelmi értékesítésével foglalkozó vállalkozás. A VITEXIM Kft. online rendszert nyújt vásárlóinak a vitexim.hu weboldalon, amelyen keresztül a vásárló rendelhet a VITEXIM Kft. árukészletéből. A vitexim.hu weboldalon lehetőség van a regisztrációra a további rendelések megkönnyítése érdekében, de lehetőség van a regisztráció nélküli vásárlásra is. A VITEXIM Kft. kereskedelmi tevékenységéhez szükséges az adatkezelés annak érdekében, hogy Ön a megrendelését leadhassa, és mi az Ön vásárlásra vonatkozó megrendeléseit teljesítsük. Személyes adatait az Ön megrendelésének teljesítése érdekében kezeljük.

Az adatkezelés várható hatása a vásárlóra (érintettre)
A vásárló számára az adatkezelés nem eredményez semmilyen különös hatást, illetve nem hordoz semmilyen kiemelkedő kockázatot. Az adatkezelés a megrendelésének teljesítése érdekében szükséges.

Az adatkezelő és elérhetőségei
A fenti adatkezelésben adatkezelő a VITEXIM Kft.
székhely: 1097 Budapest, Táblás köz 6-8. (38236/158 hrsz.)
telephely: 1135 Budapest, Petneházy utca 78., 
fióktelepei: 8600 Siófok, Fő utca 212., 5000 Szolnok, Baross Gábor utca 36.
e-mail: info@vitexim.hu
telefon: +36 30 396 7109
web: www.vitexim.hu
A VITEXIM Kft. képviselője: Doan Nang Khanh ügyvezető
képviselő e-mail címe: info@vitexim.hu

Az adatkezeléssel érintett személyek, érintettek köre és típusa
Akik a VITEXIM Kft. termékei közül vásárolnak, rendelnek. Az adatkezelés szempontjából azt a személyt nevezik „érintettnek”, akinek a személyes adatát kezelik. Ebben az adatkezelésben az érintettek tipikusan a vásárlók.

A kezelt személyes adatok
Az Ön alábbi személyes adatait kezeli a VITEXIM Kft. a megrendelések teljesítése érdekében:

 • személyazonosító adatok
 • a vásárló neve a vásárló lakcíme, a vásárló szállítási címe
 • kapcsolattartási adatok
 • e-mail, telefonszám

Adatkezelés jogalapja
Az Ön adatainak kezelése a szerződés teljesítéséhez szükséges. Személyes adatait kizárólag a szerződés teljesítésével összefüggésben kezeljük.

Amennyiben Ön a vitexim.hu weboldal regisztrált felhasználója, akkor adatait – a jövőbeni vásárlások megkönnyítése érdekében – a regisztrációs fiókjának megszüntetéséig kezeljük. Regisztrációs fiókját bármikor megszüntetheti. Tájékoztatom, hogy személyes adatait jogszabály alapján is kezelhetjük (Eker tv.).

A személyes adatok kezelése jogszerű a GDPR 6. cikk (1) b) alapján, ha az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges; és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ekertv.) 13/A. § alapján az adatkezelő jogosult az adatkezeléssel összefüggésben a személyes adatai kezelésére.

Ennek a jogalapja a GDPR 6. cikk (1) f) az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek.

Ki férhet hozzá a vásárló (érintett) személyes adataihoz
A vásárló fent meghatározott személyes adataihoz az adatkezelést végző VITEXIM Kft. és munkatársai férhetnek hozzá. Továbbá az alábbi adatfeldolgozók férhetnek hozzá az Ön személyes adataihoz:

Tárhelyszolgáltató
Cégnév: CREARTWORK Kft.
Székhely: 3535 Miskolc, Békés utca 7.

SimplePay Szolgáltatás: A vitexim.hu weboldalon leadott rendelések ellenértékét a SimplePay szolgáltatáson keresztül is teljesítheti a vásárló. Amennyiben Ön megrendelésének ellenértéken a SimplePay szolgáltatáson keresztül teljesíti, úgy az adatait továbbítjuk a SimplePay szolgáltatás fejlesztőjének és üzemeltetőjének, az OTP Mobil Kft.- nek. Ennek az adatkezelésnek a célja az, hogy Ön a rendelésének ellenértéként teljesíteni tudja és ennek következtében hozzájusson a megrendelt termékekhez. A SimplePay szolgáltatás kapcsán megvalósuló adatkezelésben adatfeldolgozó az OTP Mobil Kft. (Cg. 01-09-174466; székhely: 1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.).

A SimplePay Szolgáltatás kapcsán megvalósuló adatkezeléssel kapcsolatban kérem, az alábbi oldalon tájékozódjon: https://www.simplepay.hu/adatkezelesi-tajekoztatok.

Amennyiben személyes adatainak kezelése kapcsán merülnek fel kérdései vagy kívánja gyakorolni az Önt megillető jogokat, akkor kérjük, forduljon elsősorban az adatkezelőhöz, vagyis a VITEXIM Kft.-hez.

Amennyiben adatfeldolgozó által megvalósított adatkezelés kapcsán merülnek fel kérdései, vagy kívánja gyakorolni az Önt megillető jogokat, akkor kérjük, hogy forduljon elsősorban a SimplePay szolgáltatás fejlesztőjéhez és üzemeltetőjéhez az OTP Mobil Kft.-hez.

A vásárló (érintett) köteles-e a személyes adatait megadni
Ön nem köteles megrendeléshez szükséges személyes adatait megadni. Azonban, amennyiben nem adja meg ezeket a személyes adatait, akkor Ön nem fog tudni rendelni a VITEXIM Kft. termékeiből. Ezért fenti személyes adatainak megadása közös érdekünk.

Adatkezelés és tárolás ideje
Az érintett adatait a szerződés fennállása alatt kezeljük. A szerződés megszűnését követően a VITEXIM Kft. a jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges személyes adatait kezelheti. Ennek alapján személyes adatai az általános 5 éves elévülési ideig kezelhetők abból a célból, hogy a megrendeléseivel összefüggésben érvényesíthessék jogos érdekeiket.

A személyes adatok továbbítása harmadik országba
A vásárló személyes adatai nem kerülnek továbbításra harmadik országba. Harmadik ország alatt azokat az országokat értjük, amely országok nem tagjai az Európai Uniónak.

Automatizált döntéshozatal és profilalkotás az adatkezelés kapcsán
A fenti adatkezeléssel összefüggésben társaságunkon keresztül profilalkotás valósul meg. Társaságunk profilalkotást nem végez.

A „profilalkotás” személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják.

A profilalkotás célja, hogy az Ön számára érdekesebb és fontosabb termékeinket kínáljuk fel, ill. vásárlási szokásaihoz jobban igazodó termékeket tudjunk az Ön rendelkezésére bocsátani. A profilalkotás kizárólag vásárlási szokásaira és preferenciáira terjed ki. A profilalkotás az Ön számára nem jár hátrányos következményekkel vagy bármilyen korlátozásokkal.

Google: A VITEXIM Kft. a Google LLC. Google Analytics szolgáltatását weboldala keretében használja. A Google Analytics cookiekat használ abból a célból, hogy segítse a weboldal használatának elemzését. Ennek elsődleges célja az, hogy az Ön érdeklődési köréhez jobban illeszkedő ajánlatokkal tudjuk megkeresni. Ehhez szükséges, hogy weboldalunkon végzett tevékenységét elemezhessük a Google segítségével.

A cookie által tárolt információkat (beleértve a felhasználó IP-címét) a Google LLC. egyesült államokbeli szerverein tárolja. A Google LLC. átadhatja a gyűjtött információkat harmadik felek részére, amennyiben ezt törvény írja elő, vagy az adott harmadik felek a Google LLC. megbízásából feldolgozzák az információkat. A Google LLC. Adatvédelmi irányelvei a http://www.google.hu/intl/hu/policies/privacy/ honlapon érhető el.

A Google LLC. weboldalán a Google LLC. adatokkal kapcsolatos tevékenységéről és a cookiek letiltásáról, a hirdetések személyre szabásáról további hasznos információk találhatóak: http://www.google.com/intl/hu/policies/privacy/ads/.

A Google adatkezelésének beállításait itt módosíthatja: https://privacy.google.com.

Facebook: A VITEXIM Kft. a Facebook Inc. szolgáltatását weboldala keretében használja. A Facebook cookiekat használ abból a célból, hogy segítse a weboldal használatának elemzését. Ennek elsődleges célja az, hogy az Ön érdeklődési köréhez jobban illeszkedő ajánlatokkal tudjuk megkeresni. Ehhez szükséges, hogy weboldalunkon végzett tevékenységét elemezhessük a Facebook segítségével.

A cookie által tárolt információkat (beleértve a felhasználó IP-címét) a Facebook Inc. egyesült államokbeli szerverein tárolja. A Facebook Inc. átadhatja a gyűjtött információkat harmadik felek részére, amennyiben ezt törvény írja elő, vagy az adott harmadik felek a Facebook Inc. megbízásából feldolgozzák az információkat. A Facebook Inc. Adatvédelmi irányelvei a https://www.facebook.com/privacy/explanation honlapon érhető el.

A Facebook Inc. weboldalán a Facebook Inc. adatokkal kapcsolatos tevékenységéről és a cookie-k letiltásáról, a hirdetések személyre szabásáról további hasznos információk találhatóak: https://www.facebook.com/policies/cookies/.

2.2. A VITEXIM Kft. vásárlóinak szállítási adatainak kezelése

Az adatkezelés célja
A vitexim.hu weboldalon leadott megrendelésének a VITEXIM Kft. eleget tesz, és a megrendelt árut házhozszállítási szolgáltatása útján juttatja el az Ön részére. A szállítással összefüggésben a VITEXIM Kft. kezeli a vásárlók szállítási adatait. Ennek az adatkezelésnek a célja az, hogy a VITEXIM Kft. eleget tegyen annak a szerződésben vállalt kötelezettségének, hogy a megrendelt árut házhoz szállítja.

Az adatkezelés várható hatása a vásárlókra (érintettekre)
A vásárlók számára az adatkezelés nem eredményez semmilyen különös hatást, illetve nem hordoz semmilyen kiemelkedő kockázatot. Az adatkezelés a vitexim.hu weboldalon történő rendelés leadása kapcsán szerződés alapján szükséges.

Az adatkezelő és elérhetőségei
A fenti adatkezelésben adatkezelő a VITEXIM Kft.
székhely: 1097 Budapest, Táblás köz 6-8. (38236/158 hrsz.)
telephely: 1135 Budapest, Petneházy utca 78.,
fióktelepei: 8600 Siófok, Fő utca 212., 5000 Szolnok, Baross Gábor utca 36.
e-mail: info@vitexim.hu
telefon: +36 30 396 7109
web: www.vitexim.hu
A VITEXIM Kft. képviselője: Doan Nang Khanh ügyvezető
képviselő e-mail címe: info@vitexim.hu

Az adatkezeléssel érintett személyek, érintettek köre és típusa
A VITEXIM Kft. által üzemeltetett vitexim.hu weboldalon keresztül vásárolnak, rendelnek. Az adatkezelés szempontjából azt a személyt nevezik „érintettnek”, akinek a személyes adatát kezelik. Ebben az adatkezelésben az érintettek tipikusan az online vásárlók.

A kezelt személyes adatok
Az Ön alábbi személyes adatait kezeli a VITEXIM Kft. a megrendelések teljesítése érdekében:

Személyazonosító adatok: vásárló neve, lakcíme, szállítási címe

Kapcsolattartási adatok: e-mail cím, telefonszám

Adatkezelés jogalapja
A vásárló személyes adatainak kezelésének oka, illetve alapja (jogalapja) az, hogy az Ön által megvásárolt terméket a VITEXIM Kft. az Ön által megadott címre elszállítsa, és ezzel a szerződéses kötelezettségét teljesíteni tudja.

Ki férhet hozzá a vásárló (érintett) személyes adataihoz
A megrendelő fent meghatározott személyes adataihoz az adatkezelést végző VITEXIM Kft. és munkatársai férhetnek hozzá.

Továbbá az érintett fent meghatározott személyes adataihoz az alábbi adatfeldolgozók férhetnek hozzá:

Tárhelyszolgáltató
Cégnév: CREARTWORK Kft.
Székhely: 3535 Miskolc, Békés utca 7.

Postai szolgáltató:
Cégnév: Magyar Posta Zrt.
Székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.

Csomagküldés, futárszolgálat:
Cégnév: GLS General Logistics Systems Hungary Kft.
Székhely: 2351 Alsónémedi, GLS Európa utca 2.

GLS Futárszolgálat: A vitexim.hu a weboldalon leadott rendelések házhozszállítását a GLS General Logistics Systems Hungary Kft. (továbbiakban GLS) által üzemeltetett futárszolgálaton keresztül is teljesítheti. Amennyiben az Ön megrendelése GLS futárszolgálatán keresztül kerül teljesítésre, úgy az adatait továbbítjuk a GLS részére. Ennek az adatkezelésnek a célja az, hogy az Ön megrendelésének házhozszállítását teljesíteni tudjuk és ennek következtében Ön hozzájusson a megrendelt termékekhez. A GLS szolgáltatás kapcsán megvalósuló adatkezelésben adatfeldolgozó az GLS General Logistics Systems Hungary Kft. (Cg. 13-09-111755; székhely: 2351 Alsónémedi, GLS Európa utca 2.).

A GLS kapcsán megvalósuló adatkezeléssel kapcsolatban kérem, az alábbi oldalon tájékozódjon: https://gls-group.eu/HU/hu/adatvedelmi-szabalyzat

Amennyiben személyes adatainak kezelése kapcsán merülnek fel kérdései vagy kívánja gyakorolni az Önt megillető jogokat, akkor kérjük, forduljon elsősorban az adatkezelőhöz, vagyis a VITEXIM Kft.-hez.

Amennyiben adatfeldolgozó által megvalósított adatkezelés kapcsán merülnek fel kérdései, vagy kívánja gyakorolni az Önt megillető jogokat, akkor kérjük, hogy forduljon elsősorban a GLS General Logistics Systems Hungary Kft.-hez.

A vásárló (érintett) köteles-e a személyes adatait megadni
Ön nem köteles házhozszállításhoz szükséges személyes adatait megadni. Azonban, amennyiben nem adja meg ezeket a személyes adatait, akkor Ön nem fogja tudni igénybe venni a VITEXIM Kft. által nyújtott házhozszállítási lehetőséget, azaz Ön kizárólag a üzlethelyiségeiben tud vásárolni a VITEXIM Kft.-től.

Adatkezelés és tárolás ideje
A VITEXIM Kft. a jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges személyes adatait kezelheti. Ennek alapján személyes adatai az általános 5 éves elévülési ideig kezelhetőek abból a célból, hogy a szállítással kapcsolatos igényeivel összefüggésben érvényesíthesse jogos érdekeiket.

A személyes adatok továbbítása harmadik országba
A vásárlók adatai nem kerülnek továbbításra harmadik országba. Harmadik ország alatt azokat az országokat értjük, amely országok nem tagjai az Európai Uniónak.

Automatizált döntéshozatal és profilalkotás az adatkezelés kapcsán
A vásárlók adatainak kezelése kapcsán sem automatizált döntéshozatal, sem profilalkotás nem valósul meg.

2.3. A VITEXIM Kft. számlázással és könyveléssel összefüggő adatkezelése

Az adatkezelés célja
A megvásárolt termékek és megrendelt szolgáltatások ellenértékéről a VITEXIM Kft. a hatályos jogszabályok értelmében köteles számlát kiállítani a vásárlói részére. A számlakiállítással összefüggésben a VITEXIM Kft. kezeli a vásárlók számlázási adatait. Ennek az adatkezelésnek a célja az, hogy a VITEXIM Kft. eleget tegyen annak a jogszabályi kötelezettségének, hogy gazdasági eseményekről számviteli bizonylatot kell kiállítania.

Az adatkezelés várható hatása a vásárlókra (érintettekre)
A vásárlók számára az adatkezelés nem eredményez semmilyen különös hatást, illetve nem hordoz semmilyen kiemelkedő kockázatot. Az adatkezelés rendelés leadása kapcsán szerződés alapján szükséges.

Az adatkezelő és elérhetőségei
A fenti adatkezelésben adatkezelő a VITEXIM Kft.
székhely: 1097 Budapest, Táblás köz 6-8. (38236/158 hrsz.)
telephely: 1135 Budapest, Petneházy utca 78.,
fióktelepei: 8600 Siófok, Fő utca 212., 5000 Szolnok, Baross Gábor utca 36.
e-mail: info@vitexim.hu
telefon: +36 30 396 7109
web: www.vitexim.hu
A VITEXIM Kft. képviselője: Doan Nang Khanh ügyvezető
képviselő e-mail címe: info@vitexim.hu

Az adatkezeléssel érintett személyek, érintettek köre és típusa
A VITEXIM Kft. vásárlói, akik a VITEXIM Kft. termékeiből vásárolnak, rendelnek, továbbá a VITEXIM Kft. üzlethelyiségeiben vásárlók. Az adatkezelés szempontjából azt a személyt nevezik „érintettnek”, akinek a személyes adatát kezelik. Ebben az adatkezelésben az érintettek tipikusan az üzlethelyiségben és az online vásárlók.

A kezelt személyes adatok
Az Ön alábbi személyes adatait kezeli a VITEXIM Kft. a számlakiállítás és könyvelés teljesítése érdekében:

Személyazonosító adatok: vásárló neve, lakcíme, adóazonosító jele/adószám

Kapcsolattartási adatok: e-mail cím, telefonszám

Továbbá minden olyan adat, amely a számlázás, könyvelés teljesítéséhez szükséges kommunikáció folytatásához szükséges.

Adatkezelés jogalapja
Az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges.

Ki férhet hozzá a vásárló (érintett) személyes adataihoz
A vásárló fent meghatározott személyes adataihoz az adatkezelést végző VITEXIM Kft. és munkatársai férhetnek hozzá.

Továbbá az érintett fent meghatározott személyes adataihoz az alábbi adatfeldolgozók férhetnek hozzá:

Tárhelyszolgáltató
Cégnév: CREARTWORK Kft.
Székhely: 3535 Miskolc, Békés utca 7.

A VITEXIM Kft. jogszabályi kötelezettségének teljesítése érdekében személyes adatait továbbítjuk a VITEXIM Kft. könyvelőjéhez.

Jogszabályi előírás alapján személyes adatait továbbíthatjuk a Nemzeti Adó- és Vámhivatal részére.

A vásárló (érintett) köteles-e a személyes adatait megadni
A vásárló köteles a vásárlása kapcsán kiállítandó számlákhoz szükséges adatait megadni, mivel a számla kiállításának kötelezettségét a jogszabály írja elő.

Adatkezelés és tárolás ideje
A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (1) - (2) bekezdései alapján a számla, illetve annak kiállításához szükséges adatok megőrzési ideje 8 év.

A személyes adatok továbbítása harmadik országba
A vásárlók adatai nem kerülnek továbbításra harmadik országba. Harmadik ország alatt azokat az országokat értjük amely, országok nem tagjai az Európai Uniónak.

Automatizált döntéshozatal és profilalkotás az adatkezelés kapcsán
A vásárlók adatainak kezelése kapcsán sem automatizált döntéshozatal, sem profilalkotás nem valósul meg.

2.4. A VITEXIM Kft. vásárlóinak adatkezelése marketing célú hírlevélküldéssel összefüggésben

A vitexim.hu weboldal fejlesztéseiről, újdonságairól számol be, valamint akciókról és promóciókról értesíti a feliratkozó vásárlóit.

Az adatkezelés célja
Marketing célú üzeneteket és reklámokat juttatunk el Önhöz, hogy értesüljön termékeinkről, akcióinkról, kedvezményeinkről és ennek megfelelően az Ön számára fontos információkat eljuttassuk az Ön részére.

Tájékoztatjuk, hogy ez az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul, és a hozzájárulását bármikor az ügyfélszolgálatunkhoz intézett kéréssel visszavonhatja. Amennyiben a hozzájárulását visszavonta, nem fogunk Önnek azt követően marketing célú hírleveleket küldeni.

A hírlevélküldéssel összefüggésben a VITEXIM Kft. kezeli a vitexim.hu weboldalt használó vásárlók elektronikus elérhetőségének adatait.

Az adatkezelés várható hatása a vásárlókra (érintettekre)
A vásárlók számára az adatkezelés nem eredményez semmilyen különös hatást, illetve nem hordoz semmilyen kiemelkedő kockázatot.

A hírlevelek és ajánlatok gyakorisága: Hírleveleinket és ajánlatainkat havi körülbelül 1-2 alkalommal küldjük meg Önnek. A hírleveleinket e-mail címére küldjük elektronikus formában.

A hírleveleinket kizárólag a VITEXIM Kft. szolgáltatásának, termékeinek és akciónak leírásáról, ill. kapcsolódó érdekességekről küldünk. Hírleveleink nem tartalmaznak más cégektől származó vagy más cégekre irányuló reklámot.

Az adatkezelő és elérhetőségei
A fenti adatkezelésben adatkezelő a VITEXIM Kft.
székhely: 1097 Budapest, Táblás köz 6-8. (38236/158 hrsz.)
telephely: 1135 Budapest, Petneházy utca 78.,
fióktelepei: 8600 Siófok, Fő utca 212., 5000 Szolnok, Baross Gábor utca 36.
e-mail: info@vitexim.hu
telefon: +36 30 396 7109
web: www.vitexim.hu
A VITEXIM Kft. képviselője: Doan Nang Khanh ügyvezető
képviselő e-mail címe: info@vitexim.hu

Az adatkezeléssel érintett személyek, érintettek köre és típusa
A vitexim.hu weboldal regisztrált felhasználói, akik a hírlevélküldésre feliratkoznak. Az adatkezelés szempontjából azt a személyt nevezik „érintettnek”, akinek a személyes adatát kezelik. Ebben az adatkezelésben az érintettek tipikusan az online vásárlók.

A kezelt személyes adatok A vásárlókról az alábbi személyes adatokat kezeli a VITEXIM Kft.:

Személyazonosító adatok: feliratkozó neve

Kapcsolattartási adatok: feliratkozó e-mail címe

Adatkezelés jogalapja
Az adatkezelés az érintett hozzájárulása alapján történik. A hozzájárulás megadása elektronikus formában történik.

A személyes adatok kezelése jogszerű a GDPR 6. cikk (1) a) alapján, ha az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez; és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ektv.) 13/A. § alapján az adatkezelő jogosult az adatkezeléssel összefüggésben a személyes adatai kezelésére.

Ki férhet hozzá a vásárló (érintett) személyes adataihoz
A vásárló fent meghatározott személyes adataihoz az adatkezelést végző VITEXIM Kft. és munkatársai férhetnek hozzá.

Továbbá az érintett fent meghatározott személyes adataihoz az alábbi adatfeldolgozók férhetnek hozzá:

Tárhelyszolgáltató
Cégnév: CREARTWORK Kft.
Székhely: 3535 Miskolc, Békés utca 7.

A vásárló (érintett) köteles-e a személyes adatait megadni
A vásárló nem köteles az vitexim.hu weboldal igénybevétele kapcsán hírlevélküldéshez szükséges adatait megadni, de az adatok hozzájáruláson alapuló megadása nélkül a VITEXIM Kft. a vásárló részére hírlevelet nem fog tudni küldeni.

Adatkezelés és tárolás ideje
Az adatokat az érintett hozzájárulásának visszavonásáig kezeljük. Ez az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul, és a hozzájárulását bármikor az ügyfélszolgálatunkhoz intézett kéréssel visszavonhatja. Amennyiben a hozzájárulását visszavonta, nem fogunk Önnek azt követően marketing célú hírleveleket küldeni.

Erre tekintettel az adatait a hozzájárulásának visszavonásáig kezeljük.

A személyes adatok továbbítása harmadik országba
A feliratkozó személyes adatai nem kerülnek továbbításra harmadik országba. Harmadik ország alatt azokat az országokat értjük, amely országok nem tagjai az Európai Uniónak.

Automatizált döntéshozatal és profilalkotás az adatkezelés kapcsán
A fenti adatkezeléssel összefüggésben profilalkotás valósul meg (lásd: 5-6. oldal).

2.5. A vásárlók adatainak kezelése nyereményjátékkal összefüggésben

Az adatkezelés célja
A VITEXIM Kft. időszakosan nyereményjátékot hirdet a vitexim.hu weboldalon vásárlói részére. A nyereményjáték kapcsán marketing célú üzeneteket és reklámokat juttatunk el Önhöz, hogy értesüljön termékeinkről, akcióinkról, kedvezményeinkről, amelyek a nyereményjátékkal állnak összefüggésben.

Tájékoztatjuk, hogy ez az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul, és a hozzájárulását bármikor az ügyfélszolgálatunkhoz intézett kéréssel visszavonhatja. Amennyiben a hozzájárulását visszavonta, nem fogunk Önnek azt követően marketing célú hírleveleket küldeni.

A nyereményjátékra vonatkozó levélküldéssel összefüggésben a VITEXIM Kft. kezeli a vitexim.hu weboldalt használó vásárlók elektronikus elérhetőségének adatait.

Az adatkezelés várható hatása a vásárlókra (érintettekre)
A vásárlók számára az adatkezelés nem eredményez semmilyen különös hatást, illetve nem hordoz semmilyen kiemelkedő kockázatot. Az adatkezelés kapcsán a vásárlók az általában 1-2 hónapig tartó nyereményjáték ideje alatt kb. heti gyakorisággal értesülnek a vitexim.hu weboldalon meghirdetett nyereményjátékról.

A nyereményjátékkal összefüggő hírlevelek és ajánlatok gyakorisága: Hírleveleinket és ajánlatainkat havi körülbelül 2-3 alkalommal küldjük meg Önnek.

A hírleveleinket e-mail címére küldjük elektronikus formában. A hírleveleinket kizárólag a VITEXIM Kft. nyereményjátékairól küldünk. Hírleveleink nem tartalmaznak más cégektől származó vagy más cégekre irányuló reklámot.

Az adatkezelő és elérhetőségei
A fenti adatkezelésben adatkezelő a VITEXIM Kft.
székhely: 1097 Budapest, Táblás köz 6-8. (38236/158 hrsz.)
telephely: 1135 Budapest, Petneházy utca 78., 
fióktelepei: 8600 Siófok, Fő utca 212., 5000 Szolnok, Baross Gábor utca 36.
e-mail: info@vitexim.hu
telefon: +36 30 396 7109
web: www.vitexim.hu
A VITEXIM Kft. képviselője: Doan Nang Khanh ügyvezető
képviselő e-mail címe: info@vitexim.hu

Az adatkezeléssel érintett személyek, érintettek köre és típusa
A vitexim.hu weboldal regisztrált felhasználói, akik a nyereményjátékban részt kívánnak venni, vagy az adatkezelő megkeresi őket a nyereményjátékban való részvétel kapcsán. Az adatkezelés szempontjából azt a személyt nevezik „érintettnek”, akinek a személyes adatát kezelik. Ebben az adatkezelésben az érintettek tipikusan az online vásárlók.

A kezelt személyes adatok
A vásárlókról az alábbi személyes adatokat kezeli a VITEXIM Kft.:

Személyazonosító adatok: feliratkozó neve, lakcíme

Kapcsolattartási adatok: feliratkozó e-mail címe, telefonszáma

Adatkezelés jogalapja
Az adatkezelés az érintett hozzájárulása alapján történik. A hozzájárulás megadása elektronikus formában történik.

A személyes adatok kezelése jogszerű a GDPR 6. cikk (1) a) alapján, ha az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez; és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ektv.) 13/A. § alapján az adatkezelő jogosult az adatkezeléssel összefüggésben a személyes adatai kezelésére.

Ki férhet hozzá a vásárló (érintett) személyes adataihoz
A vásárló fent meghatározott személyes adataihoz az adatkezelést végző VITEXIM Kft. és munkatársai férhetnek hozzá.

Továbbá az érintett fent meghatározott személyes adataihoz az alábbi adatfeldolgozók férhetnek hozzá:

Tárhelyszolgáltató
Cégnév: CREARTWORK Kft. Székhely: 3535 Miskolc, Békés utca 7.

A vásárló (érintett) köteles-e a személyes adatait megadni
A vásárló nem köteles a vitexim.hu weboldal igénybevétele kapcsán nyereményjátékhoz szükséges adatait megadni, de az adatok hozzájáruláson alapuló megadása nélkül a VITEXIM Kft. a vásárló részére nyereményjátékkal összefüggő hírlevelet nem fog tudni küldeni.

Adatkezelés és tárolás ideje
Az adatokat az érintett hozzájárulásának visszavonásáig kezeljük. Ez az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul, és a hozzájárulását bármikor az ügyfélszolgálatunkhoz intézett kéréssel visszavonhatja. Amennyiben a hozzájárulását visszavonta, nem fogunk Önnek azt követően marketing célú hírleveleket küldeni. Erre tekintettel az adatait a hozzájárulásának visszavonásáig kezeljük.

A személyes adatok továbbítása harmadik országba
A vásárló személyes adatai nem kerülnek továbbításra harmadik országba. Harmadik ország alatt azokat az országokat értjük, amely országok nem tagjai az Európai Uniónak.

Automatizált döntéshozatal és profilalkotás az adatkezelés kapcsán
A fenti adatkezeléssel összefüggésben profilalkotás valósul meg (lásd: 5-6. oldal).

2.6. A VITEXIM Kft. panaszkezeléssel összefüggő adatkezelése

Az adatkezelés célja
A VITEXIM Kft. kereskedelmi tevékenységéhez szükséges az adatkezelés annak érdekében, hogy az Ön által a VITEXIM Kft. szolgáltatásával szemben tett panaszt kezeljük. A VITEXIM Kft. az Ön panaszát köteles megvizsgálni, és Önt annak eredményéről tájékoztatni. Személyes adatait az Ön panaszának kezelése érdekében kezeljük.

Az adatkezelés várható hatása a vásárlóra (érintettre)
A vásárló számára az adatkezelés nem eredményez semmilyen különös hatást, illetve nem hordoz semmilyen kiemelkedő kockázatot. Az adatkezelés a vitexim.hu weboldalon és az üzlethelyiségekben vásárlók panaszának kezeléséhez szükséges.

Az adatkezelő és elérhetőségei
A fenti adatkezelésben adatkezelő a VITEXIM Kft.
székhely: 1097 Budapest, Táblás köz 6-8. (38236/158 hrsz.)
telephely: 1135 Budapest, Petneházy utca 78., 
fióktelepei: 8600 Siófok, Fő utca 212., 5000 Szolnok, Baross Gábor utca 36.
e-mail: info@vitexim.hu
telefon: +36 30 396 7109
web: www.vitexim.hu
A VITEXIM Kft. képviselője: Doan Nang Khanh ügyvezető
képviselő e-mail címe: info@vitexim.hu

Az adatkezeléssel érintett személyek, érintettek köre és típusa
A VITEXIM Kft. üzlethelyiségeiben és a vitexim.hu weboldalán keresztül vásárlók, akik a VITEXIM Kft. által nyújtott szolgáltatások tekintetében panaszt tesznek. Az adatkezelés szempontjából azt a személyt nevezik „érintettnek”, akinek a személyes adatát kezelik. Ebben az adatkezelésben az érintettek tipikusan az üzlethelyiségben és az online vásárlók.

A kezelt személyes adatok Az Ön alábbi személyes adatait kezeli a VITEXIM Kft. a panaszkezelés teljesítése érdekében:

Személyazonosító adat: panasztevő neve, lakcíme

Kapcsolattartáshoz szükséges adat: panasztevő postacíme, telefonszáma

Adatkezelés jogalapja
Az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges.

Ki férhet hozzá a vásárló (érintett) személyes adataihoz
A vásárló fent meghatározott személyes adataihoz az adatkezelést végző VITEXIM Kft. és munkatársai férhetnek hozzá.

Továbbá az alábbi adatfeldolgozó férhet hozzá az Ön személyes adataihoz.

Tárhelyszolgáltató
Cégnév: CREARTWORK Kft.
Székhely: 3535 Miskolc, Békés utca 7.

A vásárló (érintett) köteles-e a személyes adatait megadni
A vásárló köteles a panaszkezeléshez szükséges adatait megadni, mivel a panasz kivizsgálását és az Ön részére címzett válasz megküldési kötelezettségét a jogszabály írja elő.

Adatkezelés és tárolás ideje
A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdése alapján a panaszról felvett jegyzőkönyvhöz és a VITEXIM Kft. válaszához szükséges adatok megőrzési ideje 5 év.

A személyes adatok továbbítása harmadik országba
A panasztevő személyes adatai nem kerülnek továbbításra harmadik országba. Harmadik ország alatt azokat az országokat értjük, amely országok nem tagjai az Európai Uniónak.

Automatizált döntéshozatal és profilalkotás az adatkezelés kapcsán
A panasztevő személyes adatainak kezelése kapcsán sem automatizált döntéshozatal, sem profilalkotás nem valósul meg.

2.7. Felvételre jelentkező munkavállalók adatainak kezelése pályázatok, önéletrajzok kapcsán

Az adatkezelés célja
A VITEXIM Kft.-nél munkavállalási célból felvételre jelentkezők személyes adatait az adatkezelő VITEXIM Kft. abból a célból kezeli, hogy az Ön jelentkezését, pályázatát, önéletrajzát elbírálja, valamint a kiválasztott felvételre jelentkezővel munkaszerződést kössön.

Az adatkezelés várható hatása a felvételre jelentkezőre (érintettre)
A felvételre jelentkező számára az adatkezelés nem eredményez semmilyen különös hatást, illetve nem hordoz semmilyen kiemelkedő kockázatot. Az adatkezelés a felvételre jelentkezés elbírálása érdekében szükséges.

Az adatkezelő és elérhetőségei
A fenti adatkezelésben adatkezelő a VITEXIM Kft.
székhely: 1097 Budapest, Táblás köz 6-8. (38236/158 hrsz.)
telephely: 1135 Budapest, Petneházy utca 78., 
fióktelepei: 8600 Siófok, Fő utca 212., 5000 Szolnok, Baross Gábor utca 36.
e-mail: info@vitexim.hu
telefon: +36 30 396 7109
web: www.vitexim.hu
A VITEXIM Kft. képviselője: Doan Nang Khanh ügyvezető
képviselő e-mail címe: info@vitexim.hu

Az adatkezeléssel érintett személyek, érintettek köre és típusa
A VITEXIM Kft. felvételre jelentkezői azok, akik a VITEXIM Kft.-vel munkaszerződést kívánnak kötni. Az adatkezelés szempontjából azt a személyt nevezik „érintettnek”, akinek a személyes adatát kezelik. Ebben az adatkezelésben az érintettek tipikusan a felvételre jelentkezők.

A kezelt személyes adatok
Az Ön alábbi személyes adatait kezeli a VITEXIM Kft. a felvételre jelentkezések elbírálása érdekében:

Személyazonosító adatok: felvételre jelentkező neve, önéletrajzában feltüntetett adatok

Kapcsolattartási adatok: felvételre jelentkező telefonszáma, e-mail címe

Továbbá minden olyan adat, amely a felvételre jelentkezés, önéletrajz, pályázat során az adatkezelőhöz továbbításra kerül, ill. azok elbírálásához szükséges kommunikáció folytatásához szükséges.

Adatkezelés jogalapja
Az Ön adatainak kezelése munkaszerződés létrejötte érdekében szükséges. Személyes adatait kizárólag a munkaszerződés létrejöttével összefüggésben kezeljük.

A személyes adatok kezelése jogszerű a GDPR 6. cikk (1) b) alapján, ha az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges; és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ekertv.) 13/A. § alapján az adatkezelő jogosult az adatkezeléssel összefüggésben a személyes adatai kezelésére.

Továbbá az adatkezelés jogszerűnek minősül a GDPR Preambulum (44) alapján, ha arra valamely szerződés vagy szerződéskötési szándék keretében van szükség.

Ki férhet hozzá a felvételre jelentkező (érintett) személyes adataihoz A felvételre jelentkező fent meghatározott személyes adataihoz az adatkezelést végző VITEXIM Kft. és munkatársai férhetnek hozzá.

Továbbá az érintett fent meghatározott személyes adataihoz az alábbi adatfeldolgozók férhetnek hozzá:

Tárhelyszolgáltató
Cégnév: CREARTWORK Kft.
Székhely: 3535 Miskolc, Békés utca 7.

A felvételre jelentkező (érintett) köteles-e a személyes adatait megadni
Ön nem köteles személyes adatait megadni. Azonban, amennyiben nem adja meg ezeket a személyes adatait, a VITEXIM Kft. nem fogja tudni az Ön jelentkezését, önéletrajzát, pályázatát elbírálni, ezáltal nem fog tudni Önnel munkaviszonyt létesíteni. Ezért fenti személyes adatainak megadása közös érdekünk.

Adatkezelés és tárolás ideje Az Ön személyes adatait a VITEXIM Kft. a felvételre jelentkezés, önéletrajz, pályázat elbírálását követő 1 hónapig tárolja.

Amennyiben a felvételre jelentkezés, önéletrajz, pályázat elbírálásra vagy visszavonásra kerül, úgy a VITEXIM Kft. az Ön személyes adatait a jelentkezés, önéletrajz, pályázat elbírálását, valamint visszavonását követő 1 hónapon belül törli.

A személyes adatok továbbítása harmadik országba
A felvételre jelentkező személyes adatai nem kerülnek továbbításra harmadik országba. Harmadik ország alatt azokat az országokat értjük, amely országok nem tagjai az Európai Uniónak.

Automatizált döntéshozatal és profilalkotás az adatkezelés kapcsán A felvételre jelentkezők adatainak kezelése kapcsán sem automatizált döntéshozatal, sem profilalkotás nem valósul meg.

3. Jogok, amelyek megilletik az érintetteket, akiknek a személyes adatait kezelik az adatkezelés során

Önt mint érintettet, akinek a személyes adatait kezelik, az adatkezeléssel kapcsolatban az alábbi jogok illetik meg. Tájékoztatjuk, hogy lenti jogait elsősorban az adatkezelővel szemben gyakorolhatja. Ebben az adatkezelésben a VITEXIM Kft. az adatkezelő.

Az Önt mint érintettet megillető jogok az adatkezelések kapcsán

 • tájékoztatáshoz való jog,
 • hozzáféréshez való jog,
 • helyesbítéshez való jog,
 • törléshez való jog, „az elfeledtetéshez való jog”,
 • korlátozáshoz való jog,
 • tiltakozáshoz való jog,
 • adathordozhatósághoz való joga,
 • hozzájárulás visszavonásához való jog,
 • panaszjog,
 • bírósági jogorvoslathoz való jog.

Tájékoztatáshoz való jog

Érintett tájékoztatásának általános szabályai és a tájékoztatáshoz való jog
Az adatkezelés megkezdése előtt legkésőbb az érintett személyes adatainak megszerzésekor az érintettet az adatkezelőnek részletesen tájékoztatnia kell. Az adatkezeléssel kapcsolatban azokról az információkról, amelyeket jelen adatkezelési tájékoztató tartalmaz.

Az előzetes tájékoztatás megadásának felelőse az adatkezelő. A fenti előzetes tájékoztatáson túl az adatkezelés bármely szakaszában tájékoztatást kérhet az adatkezelőtől az alábbiak szerint. Ebben az esetben az adatkezelőnek a tájékoztatást haladéktalanul, de legkésőbb 25 napon belül meg kell adnia. A 25 napos határidő csak indokolt esetben hosszabbítható meg legfeljebb 2 hónappal.

Az adatkezelő a tájékoztatást csak akkor tagadhatja meg, amennyiben bizonyítja, hogy az érintett nem azonosítható.

Ha az adatkezelő nem intézkedik, vagyis nem tesz eleget a tájékoztatási kötelezettségének, akkor 25 napon belül tájékoztatnia kell az érintettet az intézkedés elmaradásáról, annak okáról, valamint az érintett jogáról, hogy az adatkezeléssel összefüggésben panasszal élhet, ill. bírósághoz fordulhat. A panasz, ill. bírósági jogorvoslat részleteivel kapcsolatban jelen tájékoztató lentebb részletes információkat tartalmaz.

A tájékoztatást és intézkedést az adatkezelőnek az érintett számára díjmentesen kell biztosítania. Azonban kivételesen észszerű mértékű díjat számolhat fel az adatkezelő, vagy megtagadhatja a tájékoztatást és intézkedést, ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan, ismétlődő vagy túlzó.

Az érintett hozzáférési joga

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

A hozzáférési jog alapján az érintettet az alábbi információkról kell tájékoztatni kérés esetén: a) az adatkezelés céljai; b) az érintett személyes adatok kategóriái; c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel vagy amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, ill. a nemzetközi szervezeteket; d) adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; e) az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen; f) a felügyeleti hatósághoz (NAIH) címzett panasz benyújtásának joga; g) ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ; h) automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, vagy ezek hiánya, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

Az adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel.

Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri.

Helyesbítéshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó, pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

Törléshez való jog, „az elfeledtetéshez való jog”

Ön mint érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:
a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
b) amennyiben az adatkezelés alapja az érintett hozzájárulása (pl.: hírlevél küldése), és az érintett visszavonja a hozzájárulását az adatkezeléshez, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
c) az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
e) a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
f) a személyes adatok gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és az (1) bekezdés értelmében azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, ill. másodpéldányának törlését.

A fenti esetekben meghatározott törlési kérelemnek az adatkezelő nem köteles eleget tenni, amennyiben az adatkezelés szükséges: a) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; b) a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, ill. közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; c) a népegészségügy területét érintő közérdek alapján; d) közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, és a törléshez való jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy e) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, ill. védelméhez.

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül: a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát; b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását; c) az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy d) az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés a fentiek alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, ill. valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Az adatkezelő az érintettet, akinek a kérésére a fentiek alapján korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja. A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, ill. az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség Az adatkezelő minden olyan címzettet köteles tájékoztatni a helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel vagy amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

Az adathordozhatósághoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha: a) az adatkezelés az érintett hozzájárulásán alapul (pl. hírlevél küldése) vagy a felek között fennálló szerződési kötelezettség teljesítésén alapul; és b) az adatkezelés automatizált módon történik.

Az adatok hordozhatóságához való jog fentiek szerinti gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása nem sértheti a törléshez való jogot. Az adatok hordozhatóságához való jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

Tiltakozáshoz való jog

Ön mint az adatkezelés érintettje jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik (pl. marketing célú levél küldése az ügyfeleknek), az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

Hozzájárulás visszavonásához való jog

Az érintett jogosult arra, hogy – amennyiben az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása (pl. marketing célú hírlevél küldése) – az adatkezeléshez való hozzájárulását bármikor visszavonja. Azonban a hozzájárulás visszavonásával a visszavonás előtti adatkezelés nem válik jogszerűtlenné.

4. Adatbiztonság

Személyes adatok tárolása és az adatkezelés biztonsága

A VITEXIM Kft. informatikai infrastruktúrája, tárhelyei és más adatmegőrzési helye a székhelyén, telephelyein találhatóak.

Az adatkezelésekhez alkalmazott informatikai eszközöket és megoldásokat, különösen a biztonsági rendszereket úgy választjuk meg és használjuk, hogy a kezelt személyes adatok az arra feljogosítottak számára hozzáférhető, hitelessége és hitelesítése biztosított, változatlansága igazolható, a jogosulatlan hozzáférés ellen védett legyen.

Személyes adatait megfelelő intézkedésekkel védjük, különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, adatvédelmi incidens, adatlopás, adatszivárgás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

A VITEXIM Kft. a nyilvántartásaiban kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a tárolt adatok – kivéve törvényi felhatalmazás esetén – közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatóak, ill. az érintetthez rendelhetőek.

A mindenkori technikai fejlettségi szintre tekintettel olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodunk az adatkezeléseink biztonságáról és védelméről, amelyek megfelelő védelmi szintet biztosítanak személyes adatainak.

A VITEXIM Kft. és partnereinek informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott veszélyes emberi (pl. csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, a számítógépvírusok, a számítógépes betörések, stb.), ill. természeti (pl. tűz és árvíz), vagy más okból eredő (pl. szolgáltatás kimaradás, stb.) káros behatások ellen. A VITEXIM Kft. adatainak biztonságát szerver és szoftver szintű védelmi eljárásokkal és szolgáltatásokkal biztosítja.

A VITEXIM Kft. az adatkezelések során megvédi a személyes adatait, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult (titkosság), a személyes adatainak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét (sértetlenség), gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult felhasználóknak szüksége van a személyes adatokra, akkor valóban hozzá tudjanak férni a kívánt adatokhoz, és rendelkezésre álljanak (rendelkezésre állás).

Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a személyes adatok részben az internet segítségével kerülnek továbbításra a VITEXIM Kft.-hez. Az interneten továbbított adatok és elektronikus üzenetek biztonsága az alkalmazott protokolltól (e-mail, web, ftp, stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati veszélyekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az információ felfedésére, módosítására irányulnak. Az ilyen veszélyek kiküszöbölése érdekében a VITEXIM Kft. megtesz minden tőle elvárható biztonsági intézkedést.

Az adatvédelmi incidens és annak kezelése

Az Európai Adatvédelmi Rendelet (GDRP) alapján Adatvédelmi incidens a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi. Tehát adatvédelmi incidensnek tekintendő minden olyan esemény, vagy helyzet, amikor az Ön személyes adatai illetéktelen kezekbe kerülhetnek.

Adatvédelmi incidens esetén haladéktalanul, de legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomásunkra jutott, bejelentjük az incidenst az illetékes felügyeleti hatóságnak, ill. tájékoztatjuk Önt is, mint az adatkezelés érintettjét, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve.

5. Jogorvoslat, panaszjog, bírósági jogorvoslat

Azaz mit tehet, amennyiben személyes adatait Ön szerint nem szabályszerűen kezelik?

Panaszjog

Ön mint az adatkezelés érintettje jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése jogszabálysértő. Magyarországon az illetékes felügyeleti hatóság a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH).

A panaszjog gyakorlása nem zárja ki azt a lehetőséget, hogy Ön mint érintett, amennyiben úgy ítéli meg, hogy személyes adatainak kezelése jogszabálysértő módon történik, egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslati eszközhöz forduljon. Tehát panaszjogának gyakorlása esetén is, azzal egyidejűleg közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatot is kezdeményezhet.

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni, amely hatóságnak az elérhetőségei az alábbiak:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: 06 1 391 1400
Fax: 06 1 391 1410
Honlap: http://www.naih.hu
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Bírósági jogorvoslathoz való jog a NAIH vagy más felügyeleti hatóság döntésével szemben

Amennyiben adatkezelésével kapcsolatban a felügyeleti hatósághoz fordult (NAIH), és a hatóság döntést hozott az ügyében, akkor Ön mint az adatkezelés érintettje, jogosult ezzel a döntéssel szemben bírósági jogorvoslatot kezdeményezni, vagyis a döntést bíróság előtt megtámadni. Az előbbi bírósági jogorvoslathoz való jog akkor is megilleti Önt, ha az illetékes felügyeleti hatóság (NAIH) nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet a panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről.

A felügyeleti hatósággal (NAIH) szembeni eljárást a felügyeleti hatóság székhelye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani.

Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog

Ön mint az adatkezelés érintettje jogosult arra, hogy bírósági jogorvoslatot vegyen igénybe, ha megítélése szerint a személyes adatainak nem jogszabályszerű kezelése következtében megsértették az adatkezeléssel kapcsolatban Önt megillető jogait. A bírósági jogorvoslathoz való jog gyakorlása nem zárja ki azt a lehetőséget, hogy Ön mint érintett, amennyiben úgy ítéli meg, hogy személyes adatainak kezelése jogszabálysértő módon történik, egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslati eszközhöz forduljon, vagy panasztételi jogát gyakorolja.

Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni eljárást az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani. A VITEXIM Kft. esetében a tevékenységi helye szerinti bíróság a magyarországi bíróságok. Míg a VITEXIM Kft. székhelye szerint illetékes bíróság a Pesti Központi Kerületi Bíróság, ill. speciális hatáskör esetén a Fővárosi Törvényszék.

A bírói jogorvoslati eljárás megindítható az érintett szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is, kivéve, ha az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó valamely tagállamnak a közhatalmi jogkörében eljáró közhatalmi szerve.

Kártérítési felelősség és sérelemdíj

Azaz hogyan felel az adatkezelő, ill. adatfeldolgozó az érintettel szemben kár esetén?

Amennyiben a nem megfelelő adatkezelés Önnek mint az érintettnek kárt okozott, akkor a kár megtérítéséért az adatkezelő felel. Kárról abban az esetben lehet beszélni, amennyiben az adatkezelés jogszabálysértő, vagy szerződésszegő volt, és ebből az érintettnek vagyoni hátránya is származott. Jogszabályellenes adatkezelés esetén az érintett sérelemdíjat is követelhet.

A kártérítési vagy sérelemdíj iránti igényét elsősorban az adatkezelővel szemben érvényesítheti. Az adatfeldolgozó csak akkor tartozik kártérítési felelősséggel, amennyiben csak a rá vonatkozó szabályokat szegte meg, vagy nem követte az adatkezelő jogszerű utasításait. Vagyis az adatfeldolgozó az adatkezelő által elkövetett hibákért nem felel.

6. Az adatkezelések kapcsán alkalmazott jogszabályok listája

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (GDPR);
2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.);
2000. évi C. törvény – a számvitelről (Sztv.);
2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Ektv.);
2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.);
1997. évi CLV. törvény – a fogyasztóvédelemről (Fgy. tv.);
2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.).